Regulamin „Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ”

„Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ” jest przyznawana za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym. Nazwa i patron nagrody zakreślają obszar zjawisk poetyckich, które ORFEUSZ chce promować i rozwijać.

§ 1

 1. „Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ” jest przyznawana za wyróżniającą się książkę poetycką napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Nazwa i Patron nagrody zakreślają obszar zjawisk poetyckich, które ORFEUSZ chce promować i rozwijać.
 2. Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, fundatorem Nagrody jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przyznawana jest w trybie konkursowym w dwóch kategoriach: I – ORFEUSZ, II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej.
 4. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną drukiem w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.
 5. Laureatem Nagrody może być tylko jedna książka w kategorii ORFEUSZ i jedna w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI. W przypadku kiedy wyróżniona książka ma dwóch lub więcej autorów, kwota pieniężna Nagrody zostanie podzielona na odpowiednio równe części. Jury w każdej z dwóch kategorii wyłania książki nominowane i książki-laureatki.
 6. Nagrodę stanowią:
  − w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20 tys. złotych;
  − w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI:  5 tys. złotych.
 7. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
  a) osoby będące przedstawicielami (uprawnione do reprezentowania) Fundatora oraz Organizatora konkursu;
  b) Członkowie i Sekretarz Jury;
  c) wybory wierszy.
 8. Konkurs składa się z trzech etapów:
  a) pierwszy etap – wybranie przez Jury spośród wszystkich zgłoszonych (a wydanych w poprzednim roku) książek 20 nominacji;
  b) drugi etap – wybranie przez Jury pięciu książek-finalistek,
  c) trzeci etap – wybór książki-laureatki spośród książek-finalistek i wręczenie nagrody.
 9. Dokładne terminy poszczególnych etapów będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości.
 10. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:
  a) wydawnictwa;
  b) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o literackim charakterze;
  c) Członkowie Kapituły;
  d) Sekretarz Jury.
 11. Każda edycja Nagrody zostanie ogłoszona w październiku. Termin zgłaszania książek – nie później niż do 15 lutego następnego roku (dokładna data będzie podawana corocznie do publicznej wiadomości). Zgłoszenie musi dotrzeć do Sekretarza Jury w powyższym terminie niezależnie od daty stempla pocztowego. W szczególnych przypadkach zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie, mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Przewodniczącego Jury.
 12. Zgłoszenie książek do Nagrody powinno mieć charakter pisemny. Do listu przewodniego należy dołączyć 6 (sześć) egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu. Będą one podstawą do podejmowania decyzji przez Jury.
  Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub należy wysłać listem poleconym pod adres Sekretarza Jury: Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie, 12-220 Ruciane Nida z dopiskiem ORFEUSZ lub ORFEUSZ MAZURSKI.
 13. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) imię, nazwisko oraz adres mailowy lub nr telefonu autora;
  b) tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki;
  c) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, ew. adres e-mail) osoby lub instytucji zgłaszającej.
 14. Autorzy książek zgłaszanych do nagrody przez podmioty wymienione w §1, pkt. 10, którzy zostaną nominowani do nagrody, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie kilku utworów w celu promocji książki jako nominowanej do nagrody.
 15. Wszystkie nadesłane książki, również te z dopiskiem ORFEUSZ MAZURSKI, kandydują do ORFEUSZA. W przypadku kiedy ORFEUSZA zdobędzie książka napisana przez autora z Polski północno-wschodniej, autor otrzymuje statuetkę oraz jedną gratyfikację pieniężną, związaną z Nagrodą ORFEUSZA.
 16. Książki autorów z Warmii, Mazur i Suwalszczyzny dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO. Nagrodę przyznaje się decyzją jury, które zastrzega sobie możliwość nie przyznania takiej nagrody.

§ 2

 1. Członków Jury powołuje Organizator. Juror może być powołany na więcej niż jedną edycję Konkursu. Co 2 lata przynajmniej jeden z Jurorów się zmienia. Do składu Kapituły może zostać powołanych najwyżej sześciu Jurorów.
 2. Przewodniczący Jury jest wybierany spośród Członków Jury. Przewodniczący Jury kieruje jej pracami i przewodniczy obradom.
 3. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy Członków Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Wynagrodzenie członków Jury z tytułu udziału w jego pracach ustalane jest corocznie przez Organizatora.
 5. W danym roku odbywają się nie więcej niż 3 posiedzenia Jury.
 6. Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Jury (lub Sekretarzowi Jury) na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.
 7. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu „Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ”. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
 8. Członków Jury obowiązuje zasada dyskrecji i utrzymania w tajemnicy tak przebiegu posiedzeń, jak i treści podejmowanych uchwał, chyba że Jury w porozumieniu z Organizatorem postanowi inaczej w stosunku do części lub całości obrad.
 9. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.
 10. Do obowiązków Sekretarza należy:
  a) podejmowanie wszelkich działań w celu sprawnego przeprowadzenia obrad Jury, w tym utrzymywanie stałego kontaktu z Członkami Jury, powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Jury i podejmowanych przez Jury decyzji;
  b) protokółowanie obrad Jury;
  c) przedstawianie Jury scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

§ 3

 1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Organizatora i Jury. Dokładna data wręczenia Nagrody będzie podawana z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.
 2. Miejscem uroczystości jest Pranie. W szczególnych sytuacjach Organizator w porozumieniu z Jury może podjąć decyzję o zmianie lokalizacji uroczystości wręczenia Nagrody.

§ 4

 1. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Organizator Konkursu.

§ 5

 1. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji wszystkich jego postanowień przez Organizatora i Jury pierwszej edycji Nagrody, co powinno znaleźć wyraz w stosownej uchwale.